Vstupem na tyto webové stránky a jejich prohlížením se dostáváte do kontaktu s informacemi a údaji, které požívají právní ochrany dle platných právních norem České republiky. Veškerá zde uvedená data jsou předmětem práv společnosti RiverBit s.r.o., a jak tyto webové stránky, tak jejich obsah, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti RiverBit s.r.o. kopírovány, reprodukovány, přenášeny do jiných systémů, zveřejňovány, distribuovány nebo užívány k vytváření odvozených děl, s výjimkou případů, kdy Vám k tomu společnost RiverBit s.r.o. udělí písemný souhlas, a to pouze na Vašem počítači a pro Vaše osobní, nekomerční použití.

Veškeré zde uvedené údaje mají výhradně informativní povahu a společnost RiverBit s.r.o. nezaručuje ani neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost. Zároveň Vás upozorňujeme, že veškeré údaje uvedené přímo či nepřímo na těchto webových stránkách, mohou být změněny nebo aktualizovány kdykoli a bez jakéhokoliv upozornění. Společnost RiverBit s.r.o. je oprávněna kdykoliv upravovat, měnit či zdokonalovat produkty, programy, postupy nebo jiné skutečnosti, popsané na těchto stránkách. Jde-li o webové stránky jiných společností nebo informační zdroje třetích stran, na něž může být na těchto webových stránkách uveden odkaz nebo které mohou být přístupné z těchto webových stránek nebo s nimi mohou být propojeny, pak za ně společnost RiverBit s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost. Jakýkoliv případný odkaz na webové stránky jiného subjektu neznamená, že společnost RiverBit s.r.o. schvaluje jejich obsah či užívání nebo že podporuje jejich vlastníka a zároveň není odpovědná za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, a to ani v případě, kdy jste se o takovýchto třetích stranách dozvěděli prostřednictvím webových stránek společnosti RiverBit s.r.o.

Společnost RiverBit s.r.o. prostřednictvím těchto webových stránek zásadně nepřijme jakékoliv údaje, obsahující důvěrné nebo zákonem chráněné informace. Jakékoliv informace nebo materiály zaslané nebo zpřístupněné společnosti RiverBit s.r.o. prostřednictvím těchto webových stránek nebudou považovány za důvěrné ani tvořící předmět jakéhokoli tajemství. Takovýmto zpřístupněním jakýchkoli informací, produktů, programů, postupů, nápadů, konceptů, know-how nebo jiných skutečností společnosti RiverBit s.r.o., bez její předchozí výslovné žádosti, uděluje jejich odesilatel nebo vlastník společnosti RiverBit s.r.o. neomezené a neodvolatelné právo na jejich použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravy, přenos či rozšiřování a souhlasí s tím, že společnost RiverBit s.r.o. může volně použít všechny takto zaslané nebo zpřístupněné informace, produkty, programy, postupy, nápady, koncepty, know-how a apod. pro jakýkoliv účel zcela dle svého uvážení.

Společnost RiverBit s.r.o. zásadně není osobám, volně vstupujícím na tyto webové stránky, odpovědná za jakékoliv přímé či nepřímé škody, a to jakéhokoliv druhu a jakkoliv související nebo vzniklé ve spojení s těmito webovými stránkami či jakýmkoliv užíváním těchto webových stránek nebo jakýchkoliv stránek či zdrojů, které jsou s nimi propojeny, je na ně uveden odkaz nebo je k nim umožněn přístup prostřednictvím těchto webových stránek, ani za škody související s užíváním nebo stažením nebo přístupem k jakýmkoliv materiálům, informacím, produktům nebo službám, aniž by se k takovéto odpovědnosti předem písemně zavázala.